Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burger & Kebab u Kuby, ul. Wojska Polskiego 46 A, 85-825 Bydgoszcz Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Dane kontaktowe administratora

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu elektronicznego biuro@burgerukuby.pl

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 1. Świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. Rozpatrywania skarg i reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego,
 3. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą,
 4. Archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sądowych i egzekucyjnych),
 6. Działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej).

Nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. Uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. Przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, biuro rachunkowe).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. Dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. Dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. Dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:

– zgody – do czasu jej wycofania;
– prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Przysługujące prawa

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/ Panią przekazane Firmie, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

Prawo do wniesienia skargi

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Prawo sprzeciwu

Ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do cofnięcia zgody

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Informacja co do wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach i niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zadzwoń i złóż zamówienie:

537 901 581